PR: Non-governmental organizations alert the UN that the Czech government has not indemnified involuntarily sterilized women and that the state of obstetrics in the Czech Republic remains unsatisfactory.

PR: Non-governmental organizations alert the UN that the Czech government has not indemnified involuntarily sterilized women and that the state of obstetrics in the Czech Republic remains unsatisfactory.

4. 4. 2017

JOINT PRESS RELEASE by the Czech Women’s Lobby, the Helsinki Committee and the League of Human Rights:

Non-governmental organizations alert the UN that the Czech government has not indemnified involuntarily sterilized women and that the state of obstetrics in the Czech Republic remains unsatisfactory.

In November 2017, after four years, the Czech Republic will be submitted to a re-examination of its protection of human rights within the framework of the Universal Periodic Review of the UN. The Czech Women’s Lobby together with other organisations has presented its remarks regarding the unsolved issue of the indemnification of involuntarily sterilized women, and furthermore, has presented a description shortcomings in terms of the care offered during pregnancy, delivery and the puerperium, with particular focus on the impossibility of choosing freely the place and course of the birth. 

 

Original text of the press release:
TISKOVÁ ZPRÁVA České ženské lobby společně s Helsinským výborem a Ligou lidských práv:

Nevládní organizace upozorňují OSN, že česká vláda neodškodnila nedobrovolně sterilizované ženy a že stav českého porodnictví je nadále neuspokojivý.

V listopadu 2017 bude Česká republika po čtyřech letech podrobena přezkumu situace v oblasti ochrany a zajištění lidských práv v rámci tzv. Univerzálního periodického přezkumu Organizace spojených národů. Česká ženská lobby ve spolupráci s dalšími odeslala připomínky týkající se stále nedořešené otázky odškodnění nedobrovolně sterilizovaných žen, a dále popsala nedostatky v oblasti poskytování péče v těhotenství, u porodu a v šestinedělí, s důrazem na znemožňování svobodné volby místa a způsobu porodu.

Jde o specifický mechanismus, který spočívá v dialogu mezi členskými státy OSN a hodnocení dodržování lidských práv v jednotlivých státech. Jeho výsledem jsou doporučení ke zlepšení ochrany a prosazování lidských práv v daném státě. Členské státy přitom při přezkumu mají rovné postavení a mohou si vzájemně volně klást dotazy, komentovat fakta a udílet doporučení. Česká republika bude přezkumu podrobena již potřetí. V říjnu 2012 obdržela ČR celkem 136 doporučení, z nichž vláda sama přijala celkem 129 a zavázala se tím učinit kroky k jejich naplnění. Vláda nyní musí do srpna 2017 zaslat OSN národní zprávu o plnění všech doporučení. Kromě vlády mohly do 30. března 2017 zasílat svá stanoviska k plnění doporučení ze strany vlády i nevládní neziskové organizace. 

Jedno z doporučení, které vláda dostala a také se sama zavázala splnit, bylo odškodnit protiprávně sterilizované ženy. Toto doporučení naplněno vládou nebylo: v říjnu 2015 vláda zamítla návrh zákona o odškodnění, předložený tehdejším ministrem pro lidská práva.

Další doporučení se týkalo zajištění svobodné volby způsobu a místa porodu. To nebylo ze strany České republiky reflektováno. Proto znovu připomínáme znemožňování porodu s porodní asistentkou, jakož i znemožňování existence porodních domů a zbytečné překážky pro porod doma. Dále upozorňujeme na poskytování péče bez informovaného souhlasu, používání poškozujících postupů jako je rutinní nástřih hráze, nadměrná medikalizace, oddělování matek a jejich novorozenců, na absenci dat a kontroly kvality péče poskytované ve zdravotnických zařízeních. Nadále dochází k poskytování péče v rozporu s doporučeními Světové zdravotnické organizace a stát se zříká odpovědnosti.       

Organizace hájící práva žen jako Česká ženská lobby, Liga lidských práv a Český helsinský výbor proto v uplynulém týdnu zaslaly OSN stanovisko, které poukazuje na skutečnost, že osoby poškozené nedobrovolnými sterilizacemi se odškodění ze strany vlády zatím nedočkaly a vláda svůj závazek nesplnila. V oblasti porodnictví Česká republika taktéž nepřijala potřebná opatření vedoucí ke zlepšení kvality porodnické péče a rozšíření možností rodiček. 

Kontaktní osoby pro tisk:

Ivana Antalová, lobbistka pro systémovou změnu v porodnictví České ženské lobby, ivana.antalova@czlobby.cz, tel. +420 734 665 147

Mgr. Lucie Rybová, ředitelka Českého helsinského výboru, lucie.rybova@helcom.cz, tel.: + 420 602 646 640

Dan Petrucha, lídr Ligy lidských práv – dan.petrucha@llp.cz, +420 602 618 909