Happening for maintaining the ministry post for human rights

Happening for maintaining the ministry post for human rights

6. 12. 2017

On Wednesday 6 December 2017 at 9.30 am, the Czech Women´s Lobby together with its member organizations and with the support of related human rights organizations the Platform for Equality, Recognition and Diversity, the Czech Society for Inclusive Education and the Consortium of Migrants Assisting Organizations co-organized the happening by the Milada Horakova memorial.

 

Original text of the press release:

" Ve středu 6. prosince 2017 od 9.30 hodin uspořádala Česká ženská lobby společně se svými členskými organizacemi a za podpory spřízněných lidskoprávních organizací, Platformou pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu, Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty, happening U památníku Milady Horákové, bojovnice za lidská práva a za emancipaci žen. Položením květin vyjadřuje naději, že budoucí vláda zachová úctu a zajistí dodržování lidských práv a demokratických principů v zájmu celé české společnosti. Tímto vyzývá Andreje Babiše, který si dnes přichází za prezidentem republiky pro pověření k sestavení vlády ČR, aby přehodnotil dosavadní úvahy o složení vlády ČR a zachoval post ministra či ministryně pro lidská práva a zároveň dosažený standard této agendy, který se v uplynulém období podařilo díky tomuto postu dosáhnout.

“V roce, kdy si připomínáme sedmdesáté výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv, chceme veřejně vyjádřit naše rozčarování a nesouhlas s tím, že v nově se formující vládě není post ministra či ministryně pro lidská práva. A nejen to. Z dosavadních informací není ani zcela jasné, jaký osud bude mít agenda lidských práv, která je v současné době začleněna pod Úřadem vlády ČR. Tam dle našeho názoru patří,“ upřesňuje Lucia Zachariášová z Otevřené společnosti.

Zásadní je, aby byl nejen zachován post ministra či ministryně pro lidská práva, ale také aby tato průřezová agenda zůstala pod Úřadem vlády ČR. Dále, aby zůstala zachována jako jeden funkční celek, protože jedině tak je možné ji zodpovědně a informovaně vykonávat. Je důležité rovněž, aby zůstal zachován stávající systém a kontinuita poradních orgánů vlády, tzv. rad a výborů, pro oblast lidských práv. Jedná se o vhodný a fungující nástroj komunikace vlády ČR s občanskou společností, který napomáhá bránit práva všech lidí žijících v této zemi.

Přestože v předchozím volebním období vlády ČR bylo provedeno mnoho pozitivních kroků, které napomáhají odstraňování diskriminace a znevýhodnění určitých skupin, má Česká republika dlouhodobé problémy, na které je nadále třeba zaměřovat speciální pozornost. Česká republika je v souvislosti s lidskoprávními otázkami kritizována ze strany mnohých mezinárodních organizací a ministr čí ministryně pro lidská práva je vládním aktérem, který tuto situaci může dlouhodobě zlepšit.

Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen opakovaně vyzývá Českou republiku, aby zajistila jasný, stabilní a udržitelný rámec pro řešení znevýhodnění žen ve společnosti. Kritizuje časté přesuny a změny, které této agendě neprospívají. V případě, že by opět došlo ke změně uspořádání pozice lidských práv na vládní úrovni, dojde znovu k oslabení agendy rovnosti žen a mužů. Přičemž je Česká republika na 81. místě v celosvětovém žebříčku v oblasti genderové rovnosti.
Také v dalších lidskoprávních agendách je stále co zlepšovat, ať už se to týká postavení romské menšiny, lidí v sociálně vyloučených lokalitách i cizinců dlouhodobě žijících v ČR. Rovněž situace

LGBT lidí se v posledních 10 letech nijak právně nezlepšila (na rozdíl od Německa, Rakouska či Estonska), a to přesto, že výzkumy veřejného mínění dlouhodobě podporují uznání práv, i odcházející vláda projevila např. vůli řešit situaci tzv. duhových rodin.

Na tyto problémy poukázal také nedávno proběhlý univerzální periodický přezkum, v němž Česká republika obdržela na dvě stě doporučení ke zlepšení situace v oblasti lidských práv.
Lidskoprávní témata si nadále zasluhují vysokou pozornost, protože jsou nejen jedním z důležitých předpokladů demokratického právního státu, ale také předpokladem pro čerpání prostředků z evropských fondů. Formou tzv. předběžných podmínek, se Česká republika, jako člen Evropské unie, zavázala k naplňování rovnosti žen a mužů, podpoře romské menšiny i k prosazování lidských práv obecně. Bez jasného a komplexního zaštítění hrozí, že se dosažené standardy sníží. "

Kontakt:

Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby, hana.stelzerova@czlobby.cz, tel: 725 820 266

Jana Smiggels Kavková, předsedkyně České ženské lobby, predsedkyne@czlobby.cz, tel: 608 553 825