Kdo jsme

Česká ženská lobby je síť 30 proženských organizací. Jejím cílem je hájit práva žen v České republice. Je součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi.

Hlavní cíle a priority České ženské lobby:

  •  Spolupráce, síťování a formulace společných stanovisek českých genderových a ženských neziskových organizací,
  •  medializace a otevírání důležitých veřejných diskuzí, definování nedostatků spojených s otázkou rovných příležitostí žen a mužů,
  •  lobbování a prosazování zájmů všech dívek a žen žijících v ČR v evropském kontextu, tedy včetně zájmů žen z marginalizovaných a  sociálně vyloučených skupin, žen z etnických a národnostních menšin a žen cizinek/migrantek,
  •  spolupráce s českou exekutivou a poskytování expertní základny,
  •  monitoring v oblasti rovných příležitostí,
  •  uznání a prosazování rozmanitých hodnot a potřeb žen s ohledem na jejich kulturní, národnostní, etnickou, náboženskou, sociální a sexuální identity.