Členské organizace

byla založena devatenácti organizacemi onkologických pacientek jako zastřešující celostátní obecně prospěšná společnost. Mezi cíle Aliance patří vytvoření informační a edukační centrum pro veřejnost, onkologicky nemocné a jejich organizace, koordinace projektů a kampaní ve prospěch prevence a léčby nádorového onemocnění prsu, sjednocení snah pacientských organizací i jednotlivců o prosazování práv a rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci žen s nádorovým onemocněním prsu.  Více...
Společnost pro zdravé rodičovství je občanské sdružení, jehož posláním je zlepšit postavení rodiny ve společnosti. V oblasti porodnictví prosazuje právo žen rozhodovat o způsobu, místě a poskytovateli porodnických služeb.V oblasti postavení rodičů ve společnosti prosazuje rovné zacházení se ženami a muži v rodině a na pracovním trhu.  Více...
je samostatným klubem BPW International v ČR, jehož hlavním cílem je rozvíjet profesní potenciál žen podnikatelek a manažerek na všech úrovních a podporovat jejich ekonomickou nezávislost.  Více...
Cats2cats je sítí žen, pro které je důležité sdílet svoje znalosti a životní zkušenosti s ostatními ženami, učit se od sebe a posilovat víru v sebe. Naše mise je vyjádřena v názvu tedy Creativity-Activity-Talent-Sharing (CATS). Creativity – vítáme každou ženu, která chce vytvořit něco nového, hodnotného a pro ní samotnou důležitého. Máme rády creativitu a nové myšlenky. Activity – podporujeme každou aktivitu, která pomůže k dialogu mezi ženami o ženách a pro ženy a podpoří budování sítí a kontaktů. Máme rády aktivní ženy. Talent – podporujeme, každou ženu, která v sobě objeví talent, který chce rozvinout. Je jedno, zda jej objevila ve 20, 30 nebo 70 letech. Sharing – vítáme každou ženu, která chce předat své zkušenosti, nápady, rady dalším ženám a pomoci jim tak v jejich vlastní realizaci. Více...
Sdružuje ženy, které poskytují emocionální a fyzickou podporu a informace ženám a rodinám v průběhu těhotenství, při porodu a v šestinedělí.  Více...
Je profesní organizací, která na principu dobrovolného kolektivního členství sdružuje a zastřešuje jednotlivá profesní sdružení fyzických osob - porodních asistentek v ČR.  Více...
Je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva, jehož posláním je především sledování zákonodárné činnosti týkající se lidských a občanských práv a Monitoring stavu lidských práv v ČR se zvláštním důrazem na vybrané oblasti.  Více...
Je nevládní organizací s celorepublikovou působností (2/3 ve vesnicích do 2.000 obyvatel), která se zabývá tématikou související s postavením žen ve společnosti, především pak na trhu práce, na venkově aj. ČSŽ se zaměřuje především na perspektivní projekty spolupráce a partnerství, pomoci, osvěty, přípravy na vstup a život v EU a další. Je iniciátorem diskusí na tzv. "horká" témata, která jsou středem zájmu, a to nejen žen.  Více...
V ČR je nezisková organizace, které se zaměřuje na problematiku rovných příležitostí, postavení a roli žen ve společnosti.  Více...
Fórum 50 % je nezisková organizace, která podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. Ačkoli ženy tvoří více než 50 % populace, jejich zastoupení v politice je průměrně pouhých 20 % a ve vedoucích pozicích ještě méně. Chceme, aby rozhodovací procesy byly vyváženější a zahrnovaly názory a životní zkušenosti nejen mužů, ale i žen.  Více...
Fórum žen z.s. je založen za účelem realizace společenských aktivit žen na území České republiky i v mezinárodním měřítku a prohlubování profesionálních, společenských a osobních kontaktů žen. Poskytuje společnou platformu ženám různých profesí z České republiky i ze zahraničí a umožňuje jim pravidelně se setkávat k výměně názorů a navazování kontaktů na profesionální a společenské úrovni. Mezi jeho aktivity patří především pravidelné pracovní obědy určené k neformální diskusi aktuálních problémů, přednášky a panelové diskuse se zajímavými osobnostmi a odbornou veřejností, kontakt s významnými ženskými osobnostmi ze zahraničí, spolupráce s organizacemi podobného zaměření, pořádání mezinárodních konferencí na aktuální témata týkající se žen a víkendové odborné semináře doplněné sportovními akcemi. Cílem je vytvořit vlivné společenství žen v profesionálních pozicích v České republice, motivovat je k dosažení významných vrcholových pozic ve svém oboru a v politice a vytvářet modelový příklad pro mladší generaci. Více...
Oddělení Gender & sociologie patří již od roku 1990 mezi hlavní vědecké instituce v České republice rozvíjející genderová studia, feministickou teorii a metodologii. Vydává etablovaný transdisciplinární časopis genderových studií a feministické teorie Gender, rovné příležitosti, výzkum. Oddělení je zapojeno do tematicky zaměřených mezinárodních vědeckých organizací a spolupracuje se zahraničními i domácími univerzitními pracovišti. Členky oddělení působí také v rámci evropských expertních sítí poskytujících poradenství v oblasti rovných příležitostí a spolupracují s občanskou společností. Výzkumný zájem oddělení je zaměřen na sociologii soukromého života, problematiku genderu a pracovního trhu, feministickou kritiku genderových sociálních nerovností a politiku péče.  Více...
Gender Studies, o.p.s. je nevládní neziskovou organizací, která funguje jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách postavení žen a mužů ve společnosti. Cílem organizace je shromažďovat, zpracovávat a dále rozšiřovat informace související s genderovou tématikou. GS svou prací aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příležitostí v oblastech, jako jsou například institucionální mechanismy, trh práce, politická participace žen, informační technologie apod. GS také provozuje bezplatnou právní poradnu v oblasti ne/diskriminace z důvodu pohlaví na pracovním trhu a odbornou knihovnu zaměřenou na feminismus a genderová studia.  Více...
Je obecně prospěšná společnost, která zahájila svoje aktivity na podzim roku 2004. Jejím posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti na celostátní a regionální úrovni. Svými aktivitami si klade za cíl zlepšit podmínky a přístup žen a mužů ke společenským zdrojům v různých oblastech jejich života a zvýšit možnosti osobní realizace žen. Více...
Od svého vzniku v roce 1999 usiluje zejména o pozitivní změnu českého porodnictví směrem k přirozenějšímu a bezpečnějšímu porodnímu procesu, o respektování práv žen při porodu. V současné době se věnuje i dalším aspektům mateřství, především podporuje aktivní, odpovědný a poučený přístup rodičů k výchově a péči o děti.  Více...
Je romská ženská skupina - pod heslem "Edukace, sebevědomí, emancipace" realizuje od roku 2000 projekty s cílem zapojit romské ženy bez rozdílu věku, vzdělání či sociálního statutu do společnosti. Jedině vzdělaná, sebevědomá a emancipovaná romská žena je schopna vyjádřit své potřeby a bojovat za ně.  Více...
Je zájmové sdružení žen zaměřené na poskytování obecně prospěšných činností v oblasti prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže, s cílem podpořit sebedůvěru žen, jejich nasměrování v dosažení cílů a celková podpora jejich osobního růstu a profesní role. Je sesterskou organizací Fóra žen Praha pro šíření jejich myšlenek na Moravě.  Více...
Založení Národního kontaktního centra – ženy a věda (NKC-ŽV) Sociologického ústavu AV ČR v roce 2001 vycházelo z přesvědčení, že se genderová problematika a otázky spojené s rovnými příležitostmi dosud v oblasti vědy a výzkumu nijak výrazně nepromítly. Svou činností se NKC-ŽV snaží pozitivním způsobem tuto situaci ovlivnit hned ve dvou základních liniích. První je podpora badatelek v účasti na výzkumu, podpora rovných příležitostí pro ženy a muže a obecně podpora mladých lidí ve vědě a výzkumu, včetně vytváření praktických nástrojů k dosahování těchto cílů a předkládání doporučení pro tvorbu politik. Druhou linií je teoretické zkoumání na poli feministických epistemologií a vědních studií z genderového hlediska, související s otázkami produkce vědění, moci a genderu.  Více...
Nezávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ vzniklo s cílem poukazovat na souvislosti mezi dodržováním lidských práv a ochranou přírody. Vede několik programů, jedním z nich je program Ženská práva jsou lidská práva. Aktivity tohoto programu jsou zaměřeny na spoluvytváření prostoru, v němž by se měnily postoje k otázkám spojeným se stereotypními představami o roli žen a mužů ve společnosti a řešily se problémy z toho vyplývající (násilí na ženách, nerovnost na pracovním trhu, v politice a v dalších sférách). Realizované projekty tvoří především informační a vzdělávací aktivity. Jejich hlavním cílem je přenést informace a diskuse z odborných a akademických rovin mezi širší veřejnost a do všedního života.  Více...
Je obecně prospěšná společnost, která přispívá ke konsolidaci občanské společnosti v České republice rozvojem principů a prosazováním politik založených na kultuře práva a právního státu, demokratické formy správy státu a ochrany lidských práv. Jejími hlavními řešenými oblastmi jsou rovné příležitosti pro muže a ženy a genderová problematika, reforma policie, kulturní politika, sociální inkluze, sociální ekonomika a přístup k informacím.  Více...
Ozvi se! (HollaBack! Czech) - je celosvětové hnutí, jehož cílem je ukončit pouliční harasment pomocí mobilních technologií. Ozvi se! se snaží předcházet pouličnímu harasmentu jako jedné z nejrychleji se šířící formy násilí na základě pohlaví, proti které existuje nejméně legislativních předpisů. Cílem je přetransformovat kulturu, která udržuje diskriminaci a násilí a vybudovat bezpečný, inkluzivní veřejný prostor. Více...
Je poskytovatel sociálních služeb, který vyvíjí sociální aktivity a vytváří pro tuto činnost bezpečné prostory, např. azylové domy, intervenční centra pro oběti domácího násilí, domy na půl cesty, centra pro osoby bez přístřeší, nízkoprahová denní centra a pečovatelskou službu. Naše úsilí směřuje k tomu, aby se u nás potkávali lidé, kteří pomoc a podporu potřebují a hledají, s lidmi, kteří ji nabízejí a umí poskytnout. Cílem a smyslem našeho snažení je, aby se ti, co se na nás obracejí, nacházeli sebe a své místo mezi ostatními lidmi a dál žili plnohodnotný život i bez naší pomoci.  Více...
Je nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která provozuje první porodní dům v České republice a usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví.  Více...
Jsme ženská nezisková organizace, která se zaměřuje na boj proti genderově podmíněnému násilí. V rámci přímé podpory poskytujeme právní, sociální a psychologické poradenství ženám (v případě zájmu také mužům), které zažily či zažívají domácí násilí, sexuální násilí, stalking či další formy genderově podmíněného násilí. Nabízíme osobní, telefonické a e-mailové konzultace. Součástí naší činnosti je také lobbying za přijetí potřebných legislativních změn, výzkumná činnost, osvěta široké i odborné veřejnosti a vydávání publikací.  Více...
Je nezisková organizace, jejíž posláním je přispět k vytváření zdravé rovnováhy mezi naplněním rodičovské lásky a seberealizací rodičů, a tím podpořit změnu ve vnímání péče o rodinu v české společnosti. Prostor pro rodinu,z.ú. vznikl jako spolek v roce 2008 v Černém Dole v Krkonoších na podporu rodin s dětmi a slaďování rodinného a pracovního života. V současné době působí převážně v hl.m. Praze. Zabývá se poradenstvím, vzděláváním rodičů a profesní přípravou pečujících osob o malé a předškolní děti. Napomáhá vzniku zařízení služeb péče o děti. Spolupracuje také se zaměstnavateli v oblasti osvěty a využití služeb péče o děti jako nástroje na zlepšování prorodinné politiky. Více...
Je nestátní nezisková organizace, zaměřená na podporu komunity, rodiny, dobrovolnictví, zapojení obyvatel MČ Praha-Zbraslav a přilehlých obcí do aktivního působení v místě bydliště a propojení vlastní činnosti s aktivitami spřízněných neziskových, příspěvkových, státních, komerčních i jiných organizací na Zbraslavi, v rámci kraje i celonárodně. Základem naší činnosti je každodenní program, nabízející zázemí pro setkání, seznámení, výměnu informací a získání zkušeností našich návštěvníků. Dále organizujeme jednorázové víkendové, vzdělávací a dlouhodobé projekty. Součástí naší činnosti je projekt pro potřebné – PřesPřekážky, při němž se snažíme poskytnout zázemí rodinám či jejich členům, kteří se dostali do znevýhodněné, anebo problematické situace.  Více...
Poskytuje komplexní pomoc ženám, obětem domácího násilí. Ženám – obětem domácího násilí nabízíme bezplatné psychosociální poradenství, azylové ubytování s utajenou adresou, telefonickou krizovou pomoc a internetové poradenství. ROSA se zaměřuje i na prevenci domácího násilí.  Více...
Spolek MAM Prostor jsme založily, abychom pomohli rodičům skloubit profesní a osobní život. Zabýváme se také genderovou rovností a dále pomáháme matkám s profesním návratem do života po mateřské dovolené. Celkově nám totiž záleží na zlepšení sociálního postavení ženy/matky v dnešní společnosti. Vaše Katka a Jana. Více...
Unie porodních asistentek - profese pro těhotenství, porod a šestinedělí. Profesní sdružení porodních asistentek ve kterém se mohou porodní asistentky sdružovat i na základě individuálního členství.  Více...