FELLEGI: Proč ratifikovat Istanbulskou úmluvu aneb mezinárodní lidskoprávní smlouvy jako český národní zájem.

Placeholder

FELLEGI: Proč ratifikovat Istanbulskou úmluvu aneb mezinárodní lidskoprávní smlouvy jako český národní zájem.

1. 5. 2020

Přečtěte si důležitou analýzu Zuzany Fellegi „Proč ratifikovat Istanbulskou úmluvu aneb mezinárodní lidskoprávní smlouvy jako český národní zájem“ (str. 110 - 121), která vyšla v nejnovější publikaci Ústavu mezinárodních vztahů České zájmy v roce 2019: Analýzy ÚMV.

Na základě interdisciplinární analýzy, autorka posuzuje kritéria vnější přijatelnosti a domácí legitimity (relevance a konsenzu), které by měly být splněny, aby se určitá politika/úmluva stala národním zájmem. Ve svém závěru dovozuje, že přijetí Istanbulské úmluvy je českým národním zájmem, tedy cílem, který je pro ČR a její společnost relevantní, je podporovaný a je přínosný i pro mezinárodní společenství. 

 

Výňatek z analýzy:

„Istanbulská úmluva o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí je smlouvou Rady Evropy (RE), kterou doposud ratifikovalo třicet čtyři evropských států, s výjimkou některých zemí střední a východní Evropy.1 Česká vláda se podílela na spolupráci v této oblasti již od devadesátých let, samotnou úmluvu však podepsala až jako jedna z posledních zemí v roce 2016 a její několikrát odložená ratifikace by měla proběhnout v roce 2019. I přes změny vládních koalic byl oficiální přístup České republiky k této úmluvě během poslední dekády koherentní a byly přijaty téměř všechny potřebné legislativní změny potřebné k její implementaci. Ratifikace úmluvy však zůstává nejistá vzhledem k bouřlivé diskusi, kterou u nás za poslední období vyvolala. V ČR podobně jako v jiných středoevropských zemích patří k největším odpůrcům úmluvy římskokatolická církev a zástupci konzervativních stran, kteří jeden z hlavních problémů spatřují v definici genderu a možnosti vlivu úmluvy na vzdělávání a rodinu. Zejména v posledním roce se diskuse stále častěji soustřeďují na tvrzení, jež se neopírají o důkazy a výzkum, ale naopak apelují na emoce veřejnosti zdůrazňováním nepodložených a fiktivních negativních důsledků ratifikace úmluvy. Bohužel se v tomto kontextu úplně vytrácí její základní cíl, kterým je potřeba prevence a potírání reálně existujícího násilí na ženách a výhody jeho komplexního a globálního řešení. Účelem následující analýzy je zjistit, jestli je přijetí Istanbulské úmluvy a obdobných mezinárodních lidskoprávních smluv českým národním zájmem – tedy cílem, který je pro ČR a její společnost relevantní, je podporovaný a přijatelný i pro mezinárodní společenství.“

 

Autorka v závěru uvádí doporučení, dle kterého by ČR měla:

  • Pokračovat v osvětové činnosti ohledně obsahu a významu úmluvy, vysvětlovat pojem genderu a fakt, že ustanovení úmluvy jsou již v české legislativě řešena, tudíž ČR nebude přebírat nové závazky. Důležitá je také skutečnost, že se jedná o systém dobrovolné regionální spolupráce, která poskytne prostor pro dlouhodobé zlepšování v oblasti na základě výměny nejlepších zkušeností, monitoringu a doporučení bez sankcí.
  • Ratifikovat úmluvu v co možná nejbližším časovém horizontu. ČR se pracím na úmluvě a přípravě ratifikace věnuje téměř jednu dekádu a je k přístupu plně legislativně připravena. Prodlužování procesu již nemá opodstatněný důvod, veškeré informace o úmluvě jsou plně přístupné a dotčené strany a široká veřejnost měla prostor k vyjádření se k tématu. Ratifikace Istanbulské úmluvy a další spolupráce v rámci mezinárodních organizací je zájmem ČR.
  • Spolupracovat s Radou Evropy, EU a OSN a jejími členy při aplikaci Istanbulské úmluvy a výměně dobrých zkušeností v této oblasti. Důsledně monitorovat tuto oblast a posilovat komplexní systém prevence v ČR.
  • Pokračovat v pozitivním přístupu v přijímání mezinárodních lidskoprávních úmluv regionálního a globálního charakteru a v podpoře budování koherentního globálního systému ochrany lidských práv.

Celou analýzu k stažení najdete v příloze. Relevantní kapitola Zuzany Fellegi začíná na str. 110 – 121.

Soubory ke stažení: