Měj se k světu

Kampaň Měj se k světu je český příspěvek k cílům pro udržitelný rozvoj.

Podněty pro politiky k naplnění akčního plánu OSN

V září přišlo mezinárodní společenství s ambiciózním akčním plánem do roku 2030 ke globálnímu omezení chudoby a diskriminace, ochraně planety a posílení svobody, bezpečnosti a prosperity. Tzv. Cíle pro udržitelný rozvoj (SDGs) navazují na úspěšný program Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs), přičemž budou vyžadovat větší provázanost a zapojení jak ze strany rozvojových, tak rozvinutých zemí.

České neziskové organizace, vzdělávací instituce a další organizace, které již 25 let podporují potřebné doma i ve světě, chrání přírodu, usilují o větší rovnost žen a mužů, věnují se vzdělávání a zasazují se o lidskou důstojnost, v nich spatřují příležitost pro spolupráci napříč svými tématy a přístupy. Organizace sdružené v kampani MĚJ SE K SVĚTU se na základě vzájemného dialogu napříč různými obory shodly na následujících tématech, která vycházejí z nových globálních Cílů a která považují za prioritní pro Českou republiku:

1. VZDĚLÁVÁNÍ PRO 21. STOLETÍ VE SPOLEČNÉ ŠKOLE – vzdělávání, které nediskriminuje a vybavuje dovednostmi pro život v 21. století, je otevřené světu kolem a podporuje učitele v jejich práci

2. SOUDRŽNÁ A ROZMANITÁ SPOLEČNOST – solidarita a přístup k základním službám, které pomáhají předcházet chudobě, společenským konfliktům a vyloučení, odlišnost jako obohacení společnosti

3. ROVNOST MUŽŮ A ŽEN – zamezení násilí na ženách, uznání neplacené práce žen, zajištění péče z veřejných zdrojů, odstranění platové nerovnosti a chudoby žen, podpora zastoupení žen v politice

4. ZELENÁ, INOVATIVNÍ EKONOMIKA – menší emise skleníkových plynů a podpora inovací, jež sníží plýtvání surovinami, energií i potravinami, více místa pro přírodu v krajině

5. SPOLUPRÁCE SE SVĚTEM – větší finanční podpora pro zahraniční rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc, včetně přispění k řešení situace uprchlíků, důraz na efektivitu využívání prostředků, posílení role ČR v multilaterální diplomacii, ochrana lidských práv

Zástupci podepsaných neziskových organizací, se také hlásí k odpovědnosti za tyto úkoly a vyzývají  Vládu České republiky, aby:

se veřejně přihlásila k Cílům udržitelného rozvoje a k cílům relevantním pro ČR, stanovila indikátory jejich naplňování
ustanovila mechanismus efektivní koordinace pro dosahování Cílů uvnitř státní správy, otevřeně konzultovala a spolupracovala s neziskovým sektorem i dalšími společenskými partnery při jejich naplňování
pravidelně hodnotila dosahování Cílů ve zprávě o udržitelném rozvoji ČR a stanovovala akční plán pro jejich další naplňování

Garantem tématu Rovnost žen a mužů je Česká ženská lobby.