ČŽL podporuje purpurovou dohodu (Purple Pact) Evropské ženské loby

ČŽL podporuje purpurovou dohodu (Purple Pact) Evropské ženské loby

20. 5. 2020

Publikace Evropské ženské Lobby (EWL) „Purpurová dohoda: feministický přístup k ekonomice“, je výsledkem pracovní skupiny Feministické ekonomie vydaným roku 2020.
 
Text přináší revoluční analýzu současného makroekonomického systému a sadu doporučení k přehodnocení tohoto systému z kritické feministické perspektivy.
 
Feministický přístup k ekonomice představovaný v „Purpurové dohodě“ je východiskem pro zajištění plnohodnotné participace žen ve všech oblastech života a rovného zastoupení různých skupin žen na všech úrovních rozhodování, včetně v oblasti ekonomického rozhodování. Cílem je vybudovat inkluzivní ekonomiku zajišťující blaho všech. Těžištěm tohoto ekonomického přístupu je univerzální sociální systém péče s infrastrukturou, která může poskytovat kvalitní sociální služby a služby péče pro všechny, které budou dostupné geograficky i finančně. Důraz je také kladen na environmentální otázky, které vždy byly a stále více jsou součástí lidských práv a sociální spravedlnosti, a proto jsou feministickými otázkami a jsou nedílnou součástí feministické ekonomické analýzy.
 
„Purpurová dohoda“ zpochybňuje současný makroekonomický model založený na růstu na úkor vykořisťování lidí, zejména žen, a životního prostředí, které má omezené zdroje. Způsob, jakým vybíráme daně a měříme růst a produktivitu (tj. prostřednictvím HDP), zcela ignoruje neocenitelné příspěvky neplacené a často neviditelné práce žen v domácnosti. Tato práce se často provádí v rámci zakořeněných stereotypních rolí, kdy muži jsou chlebodárci a ženy jsou pečovatelkami.
 
Účelem „Purpurové dohody“ je podnítit debatu pro širokou škálu aktérů/rek, včetně osob s rozhodovací pravomocí na vnitrostátní a evropské úrovni, aby v budoucích makroekonomických politikách vážně zohlednily feministické hodnoty. Přichází ve velmi aktuálním okamžiku, kdy EU přijímá pětiletou strategii rovnosti žen a mužů.
 
ÚSTŘEDNÍMI CÍLI PURPUROVÉ EKONOMIKY JSOU:

 • BUDOVÁNÍ EKONOMIKY PÉČE
 • VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍ SPOLEČNOSTI
 • UTVÁŘENÍ FEMINISTICKÉ BUDOUCNOSTI

 

Přečtěte si nyní výňatek z publikace:
 
FEMINISTSKÁ VIZE EKONOMIKY (s. 12)
 
Velkou chybou ekonomie je přemýšlení o ekonomice odděleně od společnosti, jejíž je součástí, a od prostředí, ve kterém je realizována.“ Prof. Kate Raworth, Universita Oxford

Makroekonomická politika (včetně fiskální a měnové politiky) je až příliš často vnímána jako genderově neutrální. Avšak ekonomické politické volby ovlivňují ženy a muže odlišně, neboť obě pohlaví zaujímají různé pozice v ekonomice, jak tržní (placené), tak netržní (neplacené).

UN Women (platforma v rámci OSN) to popisuje takto: „rozpočtové škrty, které snižují sociální výdaje, mohou zvýšit požadavky na ženskou neplacenou práci v domácnosti, zatímco liberalizace obchodu může negativně ovlivnit zaměstnanost žen v oblastech, kde jsou nadreprezentovány v dovozních konkurenčních sektorech, jako je zemědělství nebo potravinářství.

Míra veškerého úspěchu, a současně měřítko současné patriarchální ekonomiky, je hrubý domácí produkt (HDP). Feministická ekonomie však vyzývá, abychom o HDP nepřemýšleli pouze jako o cíli vlád pro dosažení růstu a abychom namísto toho hledali nová měřítka rovnováhy.

Feminističtí ekonomové se zabývají přelomovými analýzami a kampaněmi, které zdůrazňují případnou roli daní a veřejných výdajů jakožto prostředků k redistribuci moci a zdrojů ženám, aby se mezi ženami a muži zajistila rovnost. V tomto boji máme kromě jiného nové, silné a zajímavé spojence v podobě institucí a občanské společnosti.

 

Naše vize feministické ekonomiky:

 • Je založena na makroekonomickém rámci, který plně zohledňuje příspěvek žen do hospodářství a k blahobytu žen a mužů na všech úrovních. Zároveň zavádí ekonomická měření a monitorovací mechanismy, které jdou nad rámec HDP, a umožňují hodnocení založená na skutečné ekonomické hodnotě, tj. neplacená práce, odpovědnost a transparentnost;
 • Nastiňuje konkrétní způsoby restrukturalizace ekonomiky, zavádí politiku a činnosti založené na základních hodnotách feminismu. Ty zahrnují spravedlnost, solidaritu, rovnost (včetně rovnosti příležitostí), nediskriminaci a respektování rozmanitosti a životního prostředí;
 • Zaujímá nový postoj k politice a regulaci trhu práce a k souvisejícím podpůrným strukturám tak, aby byla plně zohledněna životní situace a životní dráha každého člověka (v kontrastu k tomu, jak se to děje v rámci patriarchálního systému, kdy se lidé musí přizpůsobovat strukturám trhu). Toto jsou pilíře, které definují vizi Purpurové ekonomiky na podporu inkluzivní společnosti, která pomůže vybudovat ekonomiku založenou na péči a rovných právech. Bude si to žádat radikální systémové změny myšlení a tvorby politiky; toto je nezbytné, pokud chceme zastavit ničení planety a zajistit udržitelnost a bezpečnost lidského rodu – dnes i pro budoucí generace.
 • Jako taková je feministická purpurová (z angl. „purple“ – purpurová) ekonomika svébytná alternativa k současným trendům politiky a znamená skutečnou výzvu pro současný patriarchální systém. Přechod na „purpurovou“ ekonomiku předpokládá silnou demokracii, řádnou správu věcí veřejných a transparentní strukturu politiky. Evropa bude v přechodu na „purpurovou“ ekonomiku hrát klíčovou roli.
 • Základními principy „purpurové“ ekonomiky jsou mír, spravedlnost, inkluze, rovnost a podpora blahobytu; ty jsou již nyní zcela v souladu s antropo-centrickým přístupem, na kterém stojí vize feministické společnosti. To, co potřebujeme teď, jsou činy!

 
POLITICKÉ MEZNÍKY NA CESTĚ ZA „PURPUROVOU DOHODOU“ (s. 13)

 • Všechna opatření se musí zabývat vícečetnou a intersekcionální diskriminací žen; na konci tohoto dokumentu jsou různým aktérům adresována konkrétní doporučení; klíčovým doporučením je připravit a přijmout Dohodu o péči pro Evropu;
 • Posoudit dopad makroekonomické politiky z hlediska genderu;
 • Zajistit, aby se makroekonomický rámec EU (včetně doby po programu Evropa 2020), konkrétním způsobem snažil realizovat rovnost pohlaví;
 • Odstranit genderovou platovou nerovnost, genderový rozdíl v oblasti chudoby a ve výši důchodů tím, že budeme odstraňovat základní příčiny genderově podmíněných ekonomických nerovností;
 • Implementovat pravidla tvorby rozpočtů s ohledem na gender;
 • Investovat do ekonomiky péče a zároveň ukončovat investice do zbrojení;
 • Odstranit všechny formy mužského násilí páchaného na ženách;
 • Zaručit ekonomickou nezávislost všech žen bez rozdílu;
 • Investovat do důstojných a kvalitních pracovních míst, která zaručí důstojný plat, optimální pracovní podmínky a plnohodnotná a rovná práva;
 • Zajistit, že justiční systém bude hrát plnohodnotnou roli v aktivitách směřujících k ukončení veškerých forem vykořisťování a v rámci zajišťování práv obětí;
 • Zavést kvalitní služby péče místně a finančně dostupné pro všechny etapy života.

Celou publikaci Purpurová dohoda (Purple pact ) v originálním anglickém znění nájdete na stránkách Evropské ženské lobby zde nebo v souberech ke stažení níže. 

Soubory ke stažení: