Členské organizace

Jsme nestátní nezisková organizace, fungující již od 1997, která se po celou dobu svého působení zaměřuje na poskytování komplexní víceúrovňové pomoci obětem domácího násilí. Od počátku svého vzniku poskytujeme poradenské a pobytové služby, které jsou od roku 2007 registrovány jako sociální služby. Naším posláním je poskytovat osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc směřující k překonání nepříznivé sociální situace a k začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí. Více...
Aliance žen s rakovinou prsu byla založena devatenácti organizacemi onkologických pacientek jako zastřešující celostátní obecně prospěšná společnost. Mezi cíle Aliance patří vytvoření informační a edukační centrum pro veřejnost, onkologicky nemocné a jejich organizace, koordinace projektů a kampaní ve prospěch prevence a léčby nádorového onemocnění prsu, sjednocení snah pacientských organizací i jednotlivců o prosazování práv a rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci žen s nádorovým onemocněním prsu.  Více...
Spolek, který už od roku 2001 svou činností usiluje o zlepšení postavení rodičů ve společnosti. Rodičům i odborné veřejnosti poskytujeme sociálně-právní a psychologické poradenství, vzdělávání i informace. Pomáháme zejména sólo rodičům a dalším znevýhodněným rodičům tím, že podporujeme slaďování práce a rodiny, sociální začleňování či konkrétní rodičovské dovednosti. Podporujeme právo ženy na informovanou volbu v těhotenství, při porodu a šestinedělí. Více...
Business & Professional Women CR je samostatným klubem BPW International v ČR, jehož hlavním cílem je rozvíjet profesní potenciál žen podnikatelek a manažerek na všech úrovních a podporovat jejich ekonomickou nezávislost.  Více...
Sdružuje ženy, které poskytují emocionální a fyzickou podporu a informace ženám a rodinám v průběhu těhotenství, při porodu a v šestinedělí.  Více...
Je profesní organizací, která na principu dobrovolného kolektivního členství sdružuje a zastřešuje jednotlivá profesní sdružení fyzických osob - porodních asistentek v ČR.  Více...
Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek (ČMAPM) je dobrovolná profesní asociace, která od roku 1995 sdružuje ženy podnikatelky a manažerky pomocí svých regionálních klubů. ČMAPM se stala asociací s nejdelší tradicí v České republice a s největší funkční sítí na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Jsme dobrovolná organizace založená na solidaritě žen podnikatelek a jejich ochotě pomoci ostatním ženám podnikatelkám a manažerkám uplatnit se v profesním životě, naučit se jej skloubit nejen s rodinným životem ale i se svým osobním rozvojem. „Pomáháme ženám podnikat a růst“ Více...
Je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva, jehož posláním je především sledování zákonodárné činnosti týkající se lidských a občanských práv a Monitoring stavu lidských práv v ČR se zvláštním důrazem na vybrané oblasti.  Více...
Je nevládní organizací s celorepublikovou působností (2/3 ve vesnicích do 2.000 obyvatel), která se zabývá tématikou související s postavením žen ve společnosti, především pak na trhu práce, na venkově aj. ČSŽ se zaměřuje především na perspektivní projekty spolupráce a partnerství, pomoci, osvěty, přípravy na vstup a život v EU a další. Je iniciátorem diskusí na tzv. "horká" témata, která jsou středem zájmu, a to nejen žen.  Více...
Jsme vzdělávací a poradenská organizace s patnáctiletou tradicí. U zrodu, v roce 2002, jsme byli inspirováni modely vzdělávání dospělých v západní Evropě. Z tohoto období si dodnes neseme především víru ve zkušenostní a interaktivní vzdělávání, které je zaměřeno na praktický užitek. Věříme ve vzdělávání a zmocňování jako formu rozvoje člověka v každém věku a každé životní situaci. A nejenom člověka, ale také organizací a firem. V posledních čtyřech letech se zaměřujeme také na kariérové poradenství. Našim klientům a klientkám pomáháme najít to správné povolání, ve kterém by se cítili naplnění. Umíme je provést změnou zaměstnání nebo je podpořit při rozhodování o novém směru jejich kariéry. Usilujeme nejen o růst jednotlivců, ale rovněž o rozvoj společnosti, ve které budou příležitosti k uplatnění a spokojenosti pro každého bez ohledu na pohlaví, věk, národnost či sociální status.  Více...
V Ekumenické akademii prosazujeme alternativní přístupy při řešení současných ekonomických, sociálních a ekologických problémů a zároveň je přenášíme do praxe v podobě konkrétních projektů. Podporujeme alternativní formy ekonomické demokracie jako je solidární ekonomika, fair trade, družstevnictví a zasazujeme se o zachování demokratické správy veřejných statků (vzdělávání, zdravotnictví, důchodů atd.). Usilujeme o dodržování lidských práv a řešení ekonomických, sociálních, genderových a etnických nerovností. Vzděláváme veřejnost formou kampaní, seminářů, kulatých stolů, diskusí, publikací, happeningů a informačních stánků za účelem zvyšování povědomí o těchto tématech. Více...
Fórum 50 % je nezisková organizace, která podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. Ačkoli ženy tvoří více než 50 % populace, jejich zastoupení v politice je průměrně pouhých 20 % a ve vedoucích pozicích ještě méně. Chceme, aby rozhodovací procesy byly vyváženější a zahrnovaly názory a životní zkušenosti nejen mužů, ale i žen.  Více...
Fórum žen z.s. je založen za účelem realizace společenských aktivit žen na území České republiky i v mezinárodním měřítku a prohlubování profesionálních, společenských a osobních kontaktů žen. Poskytuje společnou platformu ženám různých profesí z České republiky i ze zahraničí a umožňuje jim pravidelně se setkávat k výměně názorů a navazování kontaktů na profesionální a společenské úrovni. Mezi jeho aktivity patří především pravidelné pracovní obědy určené k neformální diskusi aktuálních problémů, přednášky a panelové diskuse se zajímavými osobnostmi a odbornou veřejností, kontakt s významnými ženskými osobnostmi ze zahraničí, spolupráce s organizacemi podobného zaměření, pořádání mezinárodních konferencí na aktuální témata týkající se žen a víkendové odborné semináře doplněné sportovními akcemi. Cílem je vytvořit vlivné společenství žen v profesionálních pozicích v České republice, motivovat je k dosažení významných vrcholových pozic ve svém oboru a v politice a vytvářet modelový příklad pro mladší generaci. Více...
Oddělení Gender & sociologie patří již od roku 1990 mezi hlavní vědecké instituce v České republice rozvíjející genderová studia, feministickou teorii a metodologii. Vydává etablovaný transdisciplinární časopis genderových studií a feministické teorie Gender, rovné příležitosti, výzkum. Oddělení je zapojeno do tematicky zaměřených mezinárodních vědeckých organizací a spolupracuje se zahraničními i domácími univerzitními pracovišti. Členky oddělení působí také v rámci evropských expertních sítí poskytujících poradenství v oblasti rovných příležitostí a spolupracují s občanskou společností. Výzkumný zájem oddělení je zaměřen na sociologii soukromého života, problematiku genderu a pracovního trhu, feministickou kritiku genderových sociálních nerovností a politiku péče.  Více...
Gender Studies, o.p.s. je nevládní neziskovou organizací, která funguje jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách postavení žen a mužů ve společnosti. Cílem organizace je shromažďovat, zpracovávat a dále rozšiřovat informace související s genderovou tématikou. GS svou prací aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příležitostí v oblastech, jako jsou například institucionální mechanismy, trh práce, politická participace žen, informační technologie apod. GS také provozuje bezplatnou právní poradnu v oblasti ne/diskriminace z důvodu pohlaví na pracovním trhu a odbornou knihovnu zaměřenou na feminismus a genderová studia.  Více...
Je obecně prospěšná společnost, která zahájila svoje aktivity na podzim roku 2004. Jejím posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti na celostátní a regionální úrovni. Svými aktivitami si klade za cíl zlepšit podmínky a přístup žen a mužů ke společenským zdrojům v různých oblastech jejich života a zvýšit možnosti osobní realizace žen. Více...
Od svého vzniku v roce 1999 usiluje zejména o pozitivní změnu českého porodnictví směrem k přirozenějšímu a bezpečnějšímu porodnímu procesu, o respektování práv žen při porodu. V současné době se věnuje i dalším aspektům mateřství, především podporuje aktivní, odpovědný a poučený přístup rodičů k výchově a péči o děti.  Více...
Konsent se věnuje prevenci znásilnění. Věříme, že je na čase přestat říkat ženám, co mají nebo nemají dělat, aby nebyly znásilněny, ale že je potřeba začít vzdělávat a vychovávat chlapce a muže k tomu, aby k takovému jednání nedocházelo. Každá žena má právo žít bez ohrožení sexuálním násilím. Chceme přispět k tomu, aby se všechny ženy mohly cítit bezpečně a svobodně. Více...
Nadace Krása pomoci byla založena v roce 2008. Od té doby podpořila projekty neziskových organizací, které pomáhají seniorům, částkou přesahující 31 milionů korun. Podporuje programy domácí péče o seniory a dobrovolnické programy po celé České republice. Nadace také vede vlastní unikátní projekt, který se jmenuje „Doma bez obav.“ V rámci něj koordinátorky péče propojují osamělé seniory se službami domácí péče, které jim umožní žít ve svém domácím prostředí, ale o kterých sami senioři nevědí, nebo o ně neumějí sami požádat. Cílem tohoto projektu je zajistit důstojný život seniorů ve vlastní domácnosti jak nejdéle je to možné. Takto Nadace Krása pomoci pomohla tisícům seniorů, kteří by jinak museli předčasně do ústavní péče. Nadace se nově také věnuje tématu proměny pracovního trhu v souvislosti se stárnutím populace. Více...
Je romská ženská skupina - pod heslem "Edukace, sebevědomí, emancipace" realizuje od roku 2000 projekty s cílem zapojit romské ženy bez rozdílu věku, vzdělání či sociálního statutu do společnosti. Jedině vzdělaná, sebevědomá a emancipovaná romská žena je schopna vyjádřit své potřeby a bojovat za ně.  Více...
Spolek MINERVA21 vznikl z iniciativy Rostya Gordon-Smith v roce 2015 s cílem posílit sebevědomí a spolupráci žen a jejich větší zapojení do společenského dění. Během prvních dvou let přizvala MINERVA21 k naplnění svého cíle i muže a posílila důraz na vzájemnou spolupráci, zodpovědnost a vliv ve společnosti. Více...
Založení Národního kontaktního centra – gender a věda (NKC-ŽV) Sociologického ústavu AV ČR v roce 2001 vycházelo z přesvědčení, že se genderová problematika a otázky spojené s rovnými příležitostmi dosud v oblasti vědy a výzkumu nijak výrazně nepromítly. Svou činností se NKC snaží pozitivním způsobem tuto situaci ovlivnit hned ve dvou základních liniích. První je podpora badatelek v účasti na výzkumu, podpora rovných příležitostí pro ženy a muže a obecně podpora mladých lidí ve vědě a výzkumu, včetně vytváření praktických nástrojů k dosahování těchto cílů a předkládání doporučení pro tvorbu politik. Druhou linií je teoretické zkoumání na poli feministických epistemologií a vědních studií z genderového hlediska, související s otázkami produkce vědění, moci a genderu.  Více...
Nezávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ vzniklo s cílem poukazovat na souvislosti mezi dodržováním lidských práv a ochranou přírody. Vede několik programů, jedním z nich je program Ženská práva jsou lidská práva. Aktivity tohoto programu jsou zaměřeny na spoluvytváření prostoru, v němž by se měnily postoje k otázkám spojeným se stereotypními představami o roli žen a mužů ve společnosti a řešily se problémy z toho vyplývající (násilí na ženách, nerovnost na pracovním trhu, v politice a v dalších sférách). Realizované projekty tvoří především informační a vzdělávací aktivity. Jejich hlavním cílem je přenést informace a diskuse z odborných a akademických rovin mezi širší veřejnost a do všedního života.  Více...
Je obecně prospěšná společnost, která přispívá ke konsolidaci občanské společnosti v České republice rozvojem principů a prosazováním politik založených na kultuře práva a právního státu, demokratické formy správy státu a ochrany lidských práv. Jejími hlavními řešenými oblastmi jsou rovné příležitosti pro muže a ženy a genderová problematika, reforma policie, kulturní politika, sociální inkluze, sociální ekonomika a přístup k informacím.  Více...
Ozvi se! (HollaBack! Czech) - je celosvětové hnutí, jehož cílem je ukončit pouliční harasment pomocí mobilních technologií. Ozvi se! se snaží předcházet pouličnímu harasmentu jako jedné z nejrychleji se šířící formy násilí na základě pohlaví, proti které existuje nejméně legislativních předpisů. Cílem je přetransformovat kulturu, která udržuje diskriminaci a násilí a vybudovat bezpečný, inkluzivní veřejný prostor. Více...
Je nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která provozuje první porodní dům v České republice a usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví.  Více...
Jsme ženská nezisková organizace, která se zaměřuje na boj proti genderově podmíněnému násilí. V rámci přímé podpory poskytujeme právní, sociální a psychologické poradenství ženám (v případě zájmu také mužům), které zažily či zažívají domácí násilí, sexuální násilí, stalking či další formy genderově podmíněného násilí. Nabízíme osobní, telefonické a e-mailové konzultace. Součástí naší činnosti je také lobbying za přijetí potřebných legislativních změn, výzkumná činnost, osvěta široké i odborné veřejnosti a vydávání publikací.  Více...
Je nezisková organizace, jejíž posláním je přispět k vytváření zdravé rovnováhy mezi naplněním rodičovské lásky a seberealizací rodičů, a tím podpořit změnu ve vnímání péče o rodinu v české společnosti. Prostor pro rodinu,z.ú. vznikl jako spolek v roce 2008 v Černém Dole v Krkonoších na podporu rodin s dětmi a slaďování rodinného a pracovního života. V současné době působí převážně v hl.m. Praze. Zabývá se poradenstvím, vzděláváním rodičů a profesní přípravou pečujících osob o malé a předškolní děti. Napomáhá vzniku zařízení služeb péče o děti. Spolupracuje také se zaměstnavateli v oblasti osvěty a využití služeb péče o děti jako nástroje na zlepšování prorodinné politiky. Více...
Je nestátní nezisková organizace, zaměřená na podporu komunity, rodiny, dobrovolnictví, zapojení obyvatel MČ Praha-Zbraslav a přilehlých obcí do aktivního působení v místě bydliště a propojení vlastní činnosti s aktivitami spřízněných neziskových, příspěvkových, státních, komerčních i jiných organizací na Zbraslavi, v rámci kraje i celonárodně. Základem naší činnosti je každodenní program, nabízející zázemí pro setkání, seznámení, výměnu informací a získání zkušeností našich návštěvníků. Dále organizujeme jednorázové víkendové, vzdělávací a dlouhodobé projekty. Součástí naší činnosti je projekt pro potřebné – PřesPřekážky, při němž se snažíme poskytnout zázemí rodinám či jejich členům, kteří se dostali do znevýhodněné, anebo problematické situace.  Více...
Poskytuje komplexní pomoc ženám, obětem domácího násilí. Ženám – obětem domácího násilí nabízíme bezplatné psychosociální poradenství, azylové ubytování s utajenou adresou, telefonickou krizovou pomoc a internetové poradenství. ROSA se zaměřuje i na prevenci domácího násilí.  Více...
Rozalio je spolek rodičů, kteří usilují o dobrovolný systém očkování s dostatečnou informovaností. Požadujeme, aby očkování bylo vždy prováděno s ohledem na zdravotní stav dítěte a s minimalizací možných rizik. Zvyšujeme proto informovanost široké veřejnosti o možnostech bezpečného očkování. Snažíme se také podílet na změně právní úpravy očkování v ČR tak, aby se naše země přiblížila vyspělému zdravotnickému systému západoevropských zemí. Více...
SIMI je lidskoprávní nezisková organizace, která hájí práva migrantů a uprchlíků v České republice již od roku 1992. Její činnost spočívá zejména v bezplatném právním, sociálním a psychosociálním poradenství, které poskytuje všem migrantům a migrantkám bez ohledu na jejich pobytový status. Kromě přímé práce s klienty se SIMI také hojně angažuje v advokačních, koncepčních, analytických či lobbyingových aktivitách ve snaze o zlepšení postavení migrantek a migrantů v ČR. Organizace dále nabízí širokou škálu vzdělávacích a osvětových činností, směřujících k ovlivňování české veřejnosti, především k podpoře tolerance a solidarity ve společnosti, či naopak k potírání xenofobie a rasismu. SIMI také iniciuje či se připojuje k různým národním i mezinárodním kampaním a je členem sítí organizací zabývajících se migrací, bojem proti rasismu a prosazujících práva uprchlíků a migrantů v ČR i v Evropě. V rámci stěžejních oblastí integrace, migrace a azylu se SIMI specificky zabývá tématy rovnosti žen a mužů, problematikou domácího násilí, podporou migrantů-seniorů či taktéž rozvojem inkluzivnosti měst a obcí. Více...
Spiralis od roku 1999 kultivuje občanskou společnost, profesionalizuje charitativní organizace, zasazuje se o příznivé podmínky pro jejich činnost a podporuje rozvoj aktivních občanů. Vytváří příležitosti k propojování a ke spolupráci lidí napříč celou společností s cílem budovat svobodnou a demokratickou Českou republiku. Jsou vyhledávaným tvůrcem a partnerem veřejně prospěšných projektů a aktivit na místní, regionální, celostátní i mezinárodní úrovni.  Více...
Účelem spolku je vytváření prostředí pro setkávání, komunikaci, výměnu zkušeností mezi podnikatelkami, manažerkami a dalšími ženami a vytváří podmínky pro rozvoj svých členek při naplňování jejich profesní role.  Více...
Unie porodních asistentek - profese pro těhotenství, porod a šestinedělí. Profesní sdružení porodních asistentek ve kterém se mohou porodní asistentky sdružovat i na základě individuálního členství.  Více...
Jsme ženská komunita, kterou v roce 2013 založila Eva Čejková Vašková a za pět let se přidalo více než 60 tisíc žen. Nabízíme místo, kde můžete sdílet své životní zkušenosti a názory. Testujeme produkty, zveřejňujeme recenze, píšeme rozhovory, inspirujeme se navzájem.  Více...